Rybářský řád pro rybník Struhy

Provozní řád rybník Struhy 2019

Článek I.

Působnost provozního řádu

 1. Tento provozní řád tvoří všeobecné obchodní podmínky k zajištění hospodářské těžby ryb udicí (dále jen "odlov ryb").
 2. Každý (lovící, návštěvník) je povinen se řídit tímto „Provozním řádem", dodržovat ho včetně dalších právních norem.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu, přijetí dalších opatření. Za závazné se též považují pokyny provozovatele.
 4. Lovící odlovují ryby na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na zdraví nebude lovícím hrazena a provozovatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Obdobné platí i u návštěvníků, kteří se koupají na vlastní nebezpečí.
 5. Každý je povinen při své činnosti zejména respektovat obecný zájem na zachování rekreačního rázu rybníka.
 6. Státní rybářský lístek a členství v rybářském svazu není u nás podmínkou k zakoupení pověření k odlovu.

 Článek II.

Pravidla lovu

 1. Odlovující je povinen před započetím odlovu vždy informovat správce nebo jinou oprávněnou osobu provozovatelem, která zaeviduje jeho přítomnost a vydá mu pověření k odlovu.
 2. Doba odlovu se řídí typem pověření, denní od 8:00 do 20:00 nebo non-stop 24 hodin.
 3. Lovící je povinen zachovávat pořádek a přistupovat šetrně a ohleduplně k vodnímu dílu, chránit krajinu a přírodu, chovat se způsobem, který neobtěžuji jakýmkoliv způsobem ostatní rybáře nebo veřejnost nebo na toto jednání upozornit provozovatele.
 4. Lovící je povinen před zahájením lovu a i po skončení lovu uklidit po sobě místo a okolí.
 5. Je přísně zakázáno nešetrné zacházení s rybami.
 6. Odlovuje se metodou chyť a pusť.
 7. Odlov probíhá na 2 pruty, každý o 1 háčku bez protihrotu na 1 pověření odlovu. Přísný zákaz používání srkaček a samo zásekových montáží.
 8. Je dovoleno používání člunu pro zavážení, zdolávání, krmení pouze ve vyhrazeném sektoru konkrétního místa.
 9. Lovící je povinen umožnit kontrolu pověření k odlovu, rybářského náčiní nebo vozidla.
 10. Povinnou výbavu tvoří bazénová podložka, podběrák s rozpětím ramen min. 80 cm, pean, KLINIK – desinfekce pro ošetření RYB. Povolena je i vlastní desinfekce nebo zakoupená při vyzvednutí povolenky.
 11. Zakazuje se používání pletených šňůr vyjma návazců. Šokový návazec může tvořit pouze  vlasec nebo olověnka.
 12. Platí přísný zákaz sakování ryb.
 13. Je povinné používat pouze úprkové montáže, aby se ryba snáze zbavila zátěže při utržení montáže.
 14. Odlovující je povinen zacházet šetrně s rybami při zdolávání, vylovení, focení a pouštění. Focení s rybou je dovoleno výlučně v minimální výšce a nad podložkou nejlépe v podřepu max. 2 minut, aby se zamezilo pádu a zranění ryby. Ryba se průběžně musí polévat vodou. Poté musí být ryba neprodleně puštěna zpět do vody.
 15. Zákaz focení a vytažení vyzy velké na břeh. Vyháčkování, vážení a focení musí probíhat pouze ve vodě a to v takové hloubce, aby nedošlo k jejímu poškození. Vyza se musí nepřetržitě polévat. Několik fotografií a neprodleně pustit zpět do vody.
 16. Zákaz vnadění řádně nevařenou kukuřicí, luštěninami a ostatním partiklem.
 17. Celoroční zákaz lovu dravců. Zákaz rybolovu na živou nebo mrtvou rybičku.
 18. Ukončením nebo přerušením rybolovu i před skončením  platnosti pověření k rybolovu, končí rybolov bez náhrady.
 19. Přísný zákaz nočního odjezdu od rybníka pro rybáře s pověřením NON-STOP.
 20. Používání loďky nebo člunu je dovoleno. Rybář na člunu nesmí překážet, rušit a svou činností plašit ryby vedle lovícímu rybáři. Nesmí se plout na loďce od hráze na lovné místo a to v případě, že mezi hrází a lovným místem Lovícího  mají jiní Lovící obsazená lovná místa a již odlovují.
 21. Tyčová bójka (standardního typu) je povolena, ale pouze v sektoru lovícího rybáře. Jako tyčovou bójkou není myšleno použití pet lahve, kusů polystyrenu, zapíchnutý klacek atd…Po skončení odlovu je odlovující povinen tyčovou bójku odstranit!

 Článek III.

Ostatní ustanovení

 1. Každý bere na vědomí, že rybník a jeho okolí je součástí lokálního biocentra a tomu je povinen přizpůsobit své chování a jednání.
 2. Je přísně zakázáno rozdělávání ohňů (tábořiště), vyjma uzavřených grilů.
 3. Je přísně zakázáno stavění párty stanů, ukotvování plachet o okolní porosty a jiných přístřešků, výjimku tvoří speciální bivak/deštník zelené barvy, který je možno postavit výlučně po dobu lovu, pokud to vyžaduje počasí (déšť, sníh apod.) k ochraně zdraví rybáře.
 4. Je přísně zakázáno parkování vozidel mimo vyhrazená místa. Zákaz zajíždění autem na lovné místo.
 5. Pokud je zjištěno porušení, je provozovatel oprávněn lovícího bez náhrady vyhostit a jeho nárok na odlov zaniká bez náhrady.


V Bratronicích, 1. března 2019